ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารคำร้อง

หนังสือมอบอำนาจ (แบบ-คท-26)
หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานี รถยนต์ (แบบ-คท-22)
หนังสือยิมยอมให้ตั้งสถานีบ้าน(แบบ-คท-21)
หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์บ้าน (แบบ-คท-24)
หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์รถยนต์ (แบบ-คท-23)

คู่มือการใช้งานวิทยุสื่อสาร

การใช้เครื่องวิทยุ CB ที่ถูกต้อง
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภรคประชาชน